Så arbetar vi

Hög kvalitet
Grundläggande i vårt kvalitetsarbete är att allt vi gör, ska vara värdeskapande för elever och brukare.   Vi arbetar hela tiden för att bli lite bättre, hitta nya vägar och se nya möjligheter. För att säkerställa våra högt ställda kvalitetskrav har vi system för kvalitetsmätning och gör regelbundna utvärderingar av våra verksamheter. Till vår hjälp har vi också kvalitetsredovisningar, föräldraenkäter, elev- och brukarenkäter, medarbetarenkäter, som alla är viktiga delar i vårt utvecklings- och förbättringsarbete.

Kvalitet kan mätas på olika sätt. Ett av de viktigaste när det gäller våra skolor är att eleverna når målen. Men vi menar att kvalitet är mycket mer än så. För oss handlar kvalitet lika mycket om att elever och brukare är trygga när de är hos oss. Att de ska trivas och att de ska nå sin fulla potential av personlig utveckling.  

Ökad kunskap, livskvalitet och delaktighet i samhället . I våra verksamheter arbetar vi hela tiden med att utveckla elevernas och brukarnas möjligheter till medbestämmande i sitt lärande och sin utveckling. Genom vardagsnära aktivititeter får de färdigheter för att gå vidare med fortsatta studier eller någon annan inriktning som passar dem. För oss är det en självklarhet att alla människor har en roll att fylla i samhället och har rätt till ett uppdrag i någon form.

Ständig utveckling
Ända sedan starten 1994 havi haft  fokus på ständig utveckling. Givetvis för elever och brukare, men för våra medarbetare och de processer, rutiner och system som styr vår verksamhet. Vi utvecklar själva och vi tittar på omvärlden. Vi håller oss uppdaterade med de senaste inom forskningen och tar reda på hur vi bäst kan använda oss av den i vår vardag.  Till vår hjälp har vi också elev-, brukar-, föräldra- och medarbetarenkäter som vi använder i vårt utvecklingsarbete. 

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och utbildningen är, och har alltid varit, ett viktigtområde inom Utvecklingspedagogik.

Individuellt utformade insatser
Alla elever och brukare i våra verksamheter har olika förutsättningar.  Vi utgår alltid från varje individens förutsättningar, styrkor och intressen.  Vi ser möjligheter i stället för problem. Vi tänker i form av lösningar istället för hinder. Alla elever och brukare inom Utvecklingspedagogik har en individuell studie-, utvecklings- eller genomförandeplan. För att ta reda på vilja styrkor, intressen och behov elever och brukare har använder vi beprövade metoder,  observationer, många års erfarenhet och vår samlade kunskap.

Bred och djup kompetens
Utvecklingspedagogik har drivits långsiktigt sedan 1994. Det innebär att det finns stor kunskap inom företaget.  Tack vare vår storlek har vi också tillgång till spetskompetens för de olika funktionsnedsättningarna som våra elever och brukare har. Våra verksamheter bygger helt enkelt på att våra medarbetare har rätt kunskap.

 

En av brukarna vid Cameleonten